ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληροφορίες σχετικά με τις εξορύξεις υδρογονανθράκων

και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και τον άνθρωπο (Ελληνικά)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επιπτώσεις της εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου
στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012
σχετικά µε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου
και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον (2011/2308(INI))