Πληροφορίες (Αγγλικά)

Πληροφορίες σχετικά με τις εξορύξεις υδρογονανθράκων
και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και τον άνθρωπο (Αγγλικά)

 

 

Περισσότερα:

http://www.nr.gov.nl.ca/nr/energy/PublicHealthIssuesRelatedtoGas&OilHydrocarbonExploration.pdf

http://oem.bmj.com/content/oemed/58/8/517.full.pdfhttps://globaljusticeecology.org/water-contamination-and-cancer-the-other-impact-of-oil-drilling/

https://www.omicsonline.org/open-access/heavy-metals-and-polycyclic-aromatic-hydrocarbons-in-water-and-biota-from-a-drilling-waste-polluted-freshwater-swamp-in-the-mgbede-oil-fields-of-southsouth-nigeria-2155-6199.1000258.php?aid=34005

http://www.santafenewmexican.com/news/local_news/report-living-near-oil-gas-operations-increases-cancer-risk/article_da581218-34e8-5ac2-ae76-333690e5c9a1.html

https://www.thebusinesspost.ng/news/experts-warn-cancer-epidemic-oil-producing-areas

https://iiardpub.org/get/IJGEM/VOL.%202%20NO.%201%202016/ENVIRONMENTAL%20PROBLEMS.pdf