Φορείς

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις,
Πολιτικοί και Κοινωνικοί Φορείς και Οργανισμοί,
στο πλευρό του αγώνα
Ενάντια στην Εξόρυξη και Εκμετάλλευση

Υδρογονανθράκων στην Ήπειρο